Zasady działalnościZasady przyjmowania klientów Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa” w Opolu

(wynikające ze STANDARDÓW DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH)

 1. Klient na spotkanie ze studentami umawia się telefonicznie – dzwoniąc do sekretariatu Kliniki Prawa w ustalonych godzinach (pon. – pt. 8:00 – 15:00 tel. 77 452 75 60 ).
 2. Telefonicznie następuje wstępna selekcja spraw oraz podział spraw na poszczególne sekcje (prawo cywilne, administracyjne lub penitencjarne).
 3. Klienta przyjmują dwu, trzyosobowe grupy studentów w ramach poszczególnych sekcji.
 4. Studenci, w pierwszej kolejności, dają do podpisania klientowi OŚWIADCZENIE, iż jest osobą niezamożną i przyjmuje do wiadomości zasady działania Kliniki.
  W przypadku braku któregokolwiek z podpisów, studenci odmawiają udzielenia pomocy prawnej.
 5. Studenci przed przystąpieniem do wysłuchania klienta, wypełniają FORMULARZ INFORMACYJNY, zawierający dane i kontakt do klienta. Klinika zapewnia poufność – dane klienta nie są ujawniane osobom trzecim.
 6. Studenci wysłuchują klienta, kserują przyniesione przez niego niezbędne dokumenty (Klinika nie przyjmuje oryginałów dokumentów) oraz umawiają się na następne spotkanie – studenci nie udzielają porad ustnie nawet w wypadkach nie cierpiących zwłoki lub błahych.
 7. Po przyjęciu klienta, student wypełnia formularz IDENTYFIKACJA SPRAWY z numerem sprawy nadanym przez pracownika sekretariatu.
 8. Student ma 2 tygodnie na przygotowanie opinii prawnej. Opinia prawna dla klienta sporządzana jest na piśmie, według ustalonego wzoru (OPINIA PRAWNA DLA KLIENTA, OPINIA PRAWNA DLA SEKRETARIATU). Opinia przed wydaniem jej klientowi musi być zatwierdzona przez opiekuna sekcji.
 9. Ksera wszelkich dokumentów i formularzy pozostają zamknięte w sekretariacie Kliniki Prawa.
 10. Alfabetyczny wykaz klientów, spis spraw i ich archiwizację prowadzi pracownik sekretariatu.

PORAD PRAWNYCH UDZIELAMY OSOBOM NIEZAMOŻNYM, KTÓRYCH NIE STAĆ NA PŁATNĄ POMOC PRAWNĄ.

NIE PRZYJMUJEMY ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW.

PORAD PRAWNYCH UDZIELAMY TYLKO NA PIŚMIE.

KAŻDA OPINIA PRAWNA SPORZĄDZONA PRZEZ STUDENTÓW, PRZED ODDANIEM KLIENTOWI, WYMAGA ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA SEKCJI.
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol